Сайт дитячого садочка №179 м. Києва

Статут

СТАТУТ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЕЛ-САДКА) № 179

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 179 Святошинського району міста Києва (далі — заклад дошкільної освіти) – заклад дошкільної освіти № 179 для дітей віком від одного року і шести місяців до шести (семи) років, де забезпечуються їх догляд, розвиток, виховання і навчання, що знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Києва, створений та переданий до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації на підставі рішення Київської міської ради від 22.02.2018 № 335/4399 «Про утворення комунального закладу дошкільної освіти (ясел-садка) № 179 Святошинського району м. Києва».

1.2. Засновником закладу дошкільної освіти є територіальна громада міста Києва, від імені якої виступають Київська міська рада та уповноважені нею органи.

1.3. Заклад дошкільної освіти підпорядкований управлінню освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

1.4. Найменування закладу дошкільної освіти:

Повне – Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 179 Святошинського району м. Києва.

Скорочене – ЗЛДО № 179 Святошинського району м. Києва.

1.5. Місцезнаходження закладу дошкільної освіти № 179: вулиця Якуба Коласа 19-А, місто Київ, 03148.

1.6. Заклад дошкільної освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами.

1.7. Заклад дошкільної освіти № 179 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, наказами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим з постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

1.8. Головною метою закладу дошкільної освіти є: забезпечення реалізації права дітей на здобуття дошкільної освіти; її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту, у тому числі для дітей із  особливими освітніми потребами.

1.9. Діяльність закладу дошкільної освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти:

 • збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоровя дитини;
 • виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
 • формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
 • виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
 • здійснення соціально-педпгогічного патронату сім’ї.

1.10. Заклад дошкільної освіти  самостійно ухвалює рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої Положенням про заклад дошкільної освіти, чинним законодавством та цим Статутом.

1.11. Заклад дошкільної освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

 • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
 • збереження матеріально-технічної бази.

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1. Заклад дошкільної освіти № 179 розрахований на 220 місць.

2.2. Прийом дітей до закладу дошкільної освіти та запис до відповідної вікової групи здійснюється у порядку черговості їх електронного запису. Електронний запис дітей здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.

2.3. У закладі дошкільної освіти функціонують групи:  загального розвитку для дітей раннього віку (від 1,6 до 3-х років), та передошкільного віку (від 3-х до 6 (7) років) віку. За запитом батьків можливо створення інклюзивних груп.

2.4. Заклад дошкільної освіти має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить:

група раннього віку – 15 дітей;

передошкільна група 20 дітей;

різновікова група – 15 дітей;

в інклюзивних групах – до 15 осіб (з них не більше трьох дітей з особливими освітніми потребами).

У літній оздоровчий період наповнюваність груп дітьми становить до 15 осіб.

2.6. зарахування дитини в заклад дошкільної освіти відбувається на підставі заяви одного з батьків або  осіб, що їх замінюють. Для зарахування дитини в заклад дошкільної освіти також необхідно пред’явити:

 • медичну довідку зразка з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти;
 • медичну довідку про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • документи для встановлення пільг за харчування.

2.7. За дитиною зберігається місце в закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, що їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із закладу дошкільної освіти може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі дошкільної освіти цього типу; у разі відсутності без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців; у разі відсутності дитини у закладі дошкільної освіти протягом одного місяця без поважних причин (без письмового повідомлення батьків).

2.9. Адміністрація закладу дошкільної освіти зобов’язана письмово із зазначенням причин повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

2.10. Діти, які перебувають у закладі дошкільної освіти короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік.

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Вихідні дні – субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи закладу дошкільної освіти: з 07.00 до 19.00годин.

3.3. Щоденний графік роботи груп закладу дошкільної освіти: 

Група раннього віку – 07.00 до 19.00 годин.

Група перед шкільна – 07.00 до 19.00 годин.

3.4. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право приводити та забирати дітей в будь-який зручний для них час, заздалегідь попередивши про це вихователя.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬО ГО ПРОЦЕСУ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

4.1. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня у закладі дошкільної освіти провадиться оздоровлення дітей (оздоровчий період).

4.2. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на оздоровчий період.

4.3. План роботи схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної освіти та затверджується директором закладу.

4.4. У закладі дошкільної освіти визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти забезпечує виконання дітьми результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими освітніми програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

4.6. Заклад дошкільної освіти організовує освітній процес за фізкультурно-оздоровчим напрямком.

4.7. Заклад дошкільної освіти, за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1. Заклад дошкільної освіти забезпечується продуктами харчування на підставі договорів з постачальниками, які укладаються управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

 Харчування дітей в дошкільних групах проводиться відповідно до встановлених чинним законодавством норм харчування.

5.2. У закладі дошкільної освіти харчування дітей забезпечується у відповідності до затвердженого меню, але не менше трьох разів на добу протягом вересня – травня навчального року та чотирьох разів на добу протягом червня – серпня (оздоровчий період).

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей в розмірі, який встановлюється Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією.

Пільги щодо батьківської плати за харчування дітей у закладі дошкільної освіти встановлені чинним законодавством України.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та директора закладу дошкільної освіти.

VI.МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

6.1. Медичне обслуговування дітей у закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату закладу дошкільної освіти, і передбачає надання невідкладної медичної допомоги на долікарському етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють.

6.2. Медичні працівники закладу дошкільної освіти здійснюють профілактичні заходи, в тому числі контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Заклад дошкільної освіти забезпечує належні умови для роботи медичних працівників та проведення лікувально-профілактичних заходів.

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками освітнього процесу в закладі дошкільної освіти є:

 • діти дошкільного віку;
 • директор закладу дошкільної освіти;
 • вихователь-методист, вихователі, керівники гуртків, музичні керівники, інструктор з фізичної культури, соціальний педагог;
 • вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, асистент вихователя інклюзивної групи (у разі створення логопедичного пункту або інклюзивної групи);
 • помічники вихователів;
 • практичний психолог, медичні працівники;
 • батьки або особи, що їх замінюють;
 • фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

7.2. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти;
 • відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

7.3. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;
 • забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;
 • поважати гідність дитини;
 • виховувати в дитині працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
 • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі дошкільної освіти у встановленому порядку;
 • своєчасно повідомляти заклад дошкільної освіти про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.4. Педагогічні працівники мають право:

 • академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
 • педагогічну ініціативу;
 • розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
 • підвищення кваліфікації перепідготовку;
 • вільний вибір закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
 • доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
 • відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
 • справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльн6ості;
 • захист професійної честі та гідності;
 • індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами закладу освіти;
 • соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • безпечні і нешкідливі умови праці;
 • подовжену оплачу вальну відпустку;
 • участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;
 • участь у роботі колегіальних органів управління закладу дошкільної освіти;
 • внесення пропозицій щодо поліпшення роботи закладу дошкільної освіти;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти зобов’язані:

 • постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
 • виконувати освітню програму для досягнення дітьми передбачених нею результатів навчання;
 • сприяти розвитку здібностей дітей, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоровя;
 • дотримуватись педагогічної етики;
 • поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
 • настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
 • формувати в дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
 • виховувати в дітей повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історично-культурних цінностей України та навколишнього природного середовища;
 • формування в дітей прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • захищати дітей під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю дитини;
 • додержуватися цього Статуту та правил внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, виконувати свої посадові обов’язки.
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходів, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу дошкільної освіти приймається особа, з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника,  забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.7. Трудові відносини працівників закладу дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

7.8. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу дошкільної освіти директором.

7.9. Працівники закладу дошкільної освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.10. Працівники закладу дошкільної освіти в установленому чинним законодавством порядку проходять періодичні медичні огляди.

7.11. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти підлягають атестації, що здійснюється один раз на п’ять років у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.12. Заклад дошкільної освіти  забезпечує для всіх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність за заподіяну  здоров’ю працівників шкоду. Разом з галузевою профспілкою організації здійснює заходи з захисту соціально-економічних прав та інтересів трудового колективу.

7.13. За успіхи у роботі працівникам встановлюються форми морального та матеріального заохочення, які визначені чинним законодавством та колективним договором.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього трудового розпорядку закладу дошкільної освіти, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

8.1. Управління закладом дошкільної освіти здійснюється Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією та  управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу дошкільної освіти здійснює його директор, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за поданням голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

На посаду директора закладу дошкільної освіти призначається особа, яка є  громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня бакалавра, стаж педагогічної роботи не менше як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

8.3. Директор закладу дошкільної освіти:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • діє від імені закладу дошкільної освіти, представляє його в усіх державних та інших органах, установах та організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти;
 • забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
 • забезпечує функціюнування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу дошкільної освіти;
 • сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу дошкільної освіти;
 • сприяє здоровому способу життя дітей та працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
 • видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження, контролює їх виконання;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності всіх учасників освітнього процесу;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів виховання і навчання дітей, їх відповідність віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідницько-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну, фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу дошкільної освіти.

8.4. Колегіальним постійно діючим органом управління закладом дошкільної освіти є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Статутом закладу дошкільної освіти.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти входять усі педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, медичний працівник.

До складу педагогічної ради закладу дошкільної освіти можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, батьки або особи, що їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Головою педагогічної ради є директор закладом дошкільної освіти.

Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.

Педагогічна рада закладу дошкільної освіти:

 • схвалює освітню програму закладу дошкільної освіти, оцінює результативність її виконання та виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей у кожній віковій групі;
 • формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, зокрема систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • визначає план роботи закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи;
 • розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
 • затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • визначає шляхи співпраці закладу дошкільної освіти з сім’ями;
 • ухвалює рішення щодо відзначення, морального заохочення учасників освітнього процесу, а також щодо матеріального заохочення працівників закладу дошкільної освіти (за погодженням з профспілковим комітетом);
 • розглядає питання щодо відповідальності працівників закладу дошкільної освіти та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
 • має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу дошкільної освіти та проведення громадської акредитації закладу дошкільної освіти;
 • розглядає інші питання, віднесені законом та/або установчими документами закладу дошкільної освіти до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу дошкільної освіти вводяться в дію рішенням директора закладу дошкільної освіти.

    8.5. У закладі дошкільної освіти можуть діяти:

 • органи самоврядування працівників закладу дошкільної освіти;
 • органи батьківського самоврядування;
 • інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.

Вищим органом громадського самоврядування закладу дошкільної освіти є загальні збори (конференція) колективу закладу дошкільної освіти.

Кількість учасників загальних зборів (конференції) від працівників закладу дошкільної освіти становить не менше 11 осіб, батьків – 7 осіб.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • заслуховують звіти керівника закладу дошкільної освіти з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу дошкільної освіти.

8.6. У період між загальними зборами діє рада закладу дошкільної освіти. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу дошкільної освіти, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.7. У закладі дошкільної освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу дошкільної освіти. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів у складі 7 осіб.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу дошкільної освіти і працюють на громадських засадах.

Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі дошкільної освіти;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу дошкільної овіти;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу дошкільної освіти;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу дошкільної освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та закладом дошкільної освіти;
 • сприяння соціально-правовому захисту учасників осітнього процесу.

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

9.1. Матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти включає адміністративні приміщення, спортивні майданчики, підсобні приміщення, обладнання, засоби зв’язку, оргтехніку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, вартість яких відображено у балансі централізованої бухгалтерії управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

9.2. Майно закладу дошкільної освіти належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва і закріплене на праві оперативного управління за управлінням освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

9.3. Майно закладу дошкільної освіти не підлягає приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

10.1. Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти проводиться відповідно до законодавства та цього Статуту.

10.2. Фінансування закладу дошкільної освіти здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва та додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством.

10.3.Заклад дошкільної освіти фінансується через централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

10.4. Джерелами фінансування закладу дошкільної освіти можуть бути:

кошти засновника (засновників);

кошти державного та місцевих бюджетів;

кошти батьків або осіб, що їх замінюють;

добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;

інші кошти, не заборонені законодавством України.

10.5.Фінансово-господарська діяльність закладу дошкільної освіти провадиться на основі кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства.

10.6. Заклад дошкільної освіти за погодженням із засновником або уповноваженими ним органами має право придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інші матеріальні ресурси; отримувати допомогу від підприємств, установ організацій або фізичних осіб.

10.7. Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.

10.8. Доходи закладу дошкільної осіти використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

10.9. Заклад дошкільної освіти дотримується заборони здійснення розподілу отриманих доходів або їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

XI. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

11.1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».

11.2. Заклад дошкільної освіти підлягає державному ліцензуванню, яке проводиться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

11.3. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в закладі дошкільної освіти здійснюється в порядку, визначеному чиним законодавством України.

11.4. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

11.4. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом у закладі дошкільної освіти, встановлюється засновником.

XII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

12.1. Припинення діяльності закладу дошкільної освіти здійснюється шляхом реорганізації (поділ, перетворення, злиття, приєднання) або ліквідації за рішенням власника або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.

12.2. Припинення закладу дошкільної освіти здійснюється комісією з припинення, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про припинення.

12.3. З моменту призначення комісії з припинення до неї переходять повноваження щодо управління закладом дошкільної освіти. Комісія з припинення складає передавальний акт (розподільчий баланс, ліквідаційний баланс) і подає його на затвердження в установленому порядку.

12.4. Припинення закладу дошкільної освіти вважається завершеним, а заклад дошкільної освіти таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

12.5. У разі припинення закладу дошкільної освіти його працівникам гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства України.

12.6. У разі припинення закладу дошкільної освіти (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Керівник апарату                                                                        О.Михайлов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *